ประชาสัมพันธ์


นายสันติ์ ศรียา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

พัฒนาแหล่งน้ำ การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต

เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมโบราณพุทธสถานพระเจ้ากือนา

ปฏิทินกิจกรรม


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

งานมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

Update :2015-12-30 11:18:11

งานมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

กลุ่มผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลยางฮอม

Update :2015-12-30 11:14:07

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ นำคณะผู้สูงอายุ ตำบลเวียงเหนือ จำนวน 24 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ร่วมศึกษาดูงาน ทางด้านนวัตกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม และศูนย์สร้างสุขภาพผู้สูงอายุบ้านยางฮอม อำเภอขุนตาลจังหวัด

การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2554

Update :2015-12-30 11:06:31

การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2554



Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

สอบถามข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ยากไร้) เพือรับเงินสงเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคมฯ

Update :2015-12-30 11:27:00

สอบถามข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ยากไร้) เพือรับเงินสงเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคมฯ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2555

Update :2015-12-30 11:20:22

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2555

การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1 วันที่ 22 เมษายน

Update :2015-12-30 10:56:03

การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

Update :2015-12-30

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

Update :2015-12-30

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ประเภทยากจน)

Update :2015-12-30

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ประเภทคนพิการ)

Update :2015-12-30

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือมอบอำนาจ

Update :2015-12-30

คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ

Update :2015-12-30

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

Update :2015-12-30

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่

Update :2015-12-30

สายตรงนายก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย เชียงราย 57210

  • 053-768119

Socialmedia & Application