ลักษณะที่ตั้งตำบล

  1. สภาพทั่วไป

     1.1  ตำแหน่งที่ตั้งและอาณาเขต

           ตำบลเวียงเหนือมีทำเลที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านจำนวน  2  สาย  ได้แก่ แม่น้ำลาว และแม่น้ำกก โดยอยู่ห่างจากอำเภอเวียงชัย ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ระยะทางประมาณ   12  กิโลเมตร

 อาณาเขตติดต่อ  

          -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

          -  ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลเวียงชัย   อำเภอเวียงชัย

          -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย และตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

          -  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย

แนวเขตตำบลโดยละเอียด

          ทิศเหนือ   -        มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำกก     บริเวณพิกัด    NC   970055   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแม่น้ำกก   ถึงปากแม่น้ำห่าง   บริเวณพิกัด   PC  033106    ระยะทางประมาณ 10   กิโลเมตร    ไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำห่าง   สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านไตรแก้ว  -  ป่าสัก   บริเวณพิกัด PC 033077  ระยะทางประมาณ   4   กิโลเมตร    รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  14    กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก  -   มีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่ห่างตรงจุดข้ามถนนสายบ้านไตรแก้ว – ป่าสัก  บริเวณพิกัด    PC   033077    ไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำห่าง  ถึงจุดบรรจบแม่น้ำสกึ๋น    น้ำแม่ห่าง  และ น้ำร่องแม่ตาแมว   บริเวณพิกัด  PC016032  ระยะทางประมาณ  6 กิโลเมตร  ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามร่องแม่ตาแมวจดลำเหมืองร่องแคล้ว   บริเวณพิกัด   PC   002019    ระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร   ไปตามลำเหมืองร่องแคล้วทางทิศใต้    สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านค่ายเจริญ – วังช้าง    บริเวณพิกัด   PC   001016  ระยะทางประมาณ  300 เมตร

          ทิศใต้   -    มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายค่ายเจริญ  –  วังช้าง  ตรงลำน้ำร่องแคล้ว ผ่านบริเวณพิกัด  PC 001016  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลำน้ำร่องแคล้ว  ถึงถนนสาย หมู่บ้านพิมกมล – ราษฎร์เจริญ ช่วงทางโค้งบริเวณพิกัด NC 978005  ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามลำน้ำร่องแคล้วถึงทางหลวงหมายเลข 1232   ช่วงบ้านเวียงชัย –บ้านเวียงเหนือ  บริเวณพิกัด   NC   966997   ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำน้ำร่องแคล้วข้ามถนนสายบ้านด้าย – เวียงชัย ตรงคันนา บริเวณพิกัด NB949992 ระยะทางประมาณ  500 เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำเหมืองกลางซึ่งขนานไปกับถนนสายบ้านด้าย –โพธิ์ชัย   ถึงคันนาตรงทางโค้งถนน สายบ้านด้าย – โพธิ์ชัย  บริเวณพิกัด  NB 941998    ระยะทางประมาณ    600   เมตร    ไปทางทิศเหนือตามแนวคันนาถึงลำเหมืองชัยสมบัติบริเวณพิกัด   NC 940001  ระยะทางประมาณ  600 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลำเหมืองชัยสมบัติสิ้นสุดที่แม่น้ำลาวบริเวณพิกัด NC 936000  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  12.7  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก   -      มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำลาวจุดบรรจบลำเหมืองชัยสมบัติบริเวณพิกัด  NC    936000   ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำลาว  ถึงสะพานข้ามแม่น้ำลาวตรงทางหลวง   หมายเลข  1232   ช่วงบ้านป่ายางมน – โพธิ์ชัย   บริเวณพิกัด  NC 941012  ระยะทางประมาณ  1.5 กิโลเมตร   ไปทางทิศเหนือตามแม่น้ำลาว  ถึงปากแม่น้ำลาวบรรจบแม่น้ำกกบริเวณถนนบ้านป่ายางมน - ท่าบันได บริเวณพิกัด NC 944029 ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำกก  สิ้นสุดที่จุดกลางแม่น้ำกกบริเวณพิกัด  NC 970055  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ   9.5  กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่

          เนื้อที่ตำบลเวียงเหนือทั้งหมด   ประมาณ   46   ตารางกิโลเมตร   หรือ 28,750  ไร่