ระเบียบข้อกฏหมาย

 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือมอบอำนาจ

  ดาวน์โหลด
 • คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ

  ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

  ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำร้องของงานทะเบีนพาณิชย์

  ดาวน์โหลด